Wettelijke regels

Gebruiksvoorwaarden

 

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Voor de registratie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden op de Ventana Srl-site is het noodzakelijk dat de gebruiker de volgende Algemene Voorwaarden aanvaardt voor het gebruik van de site en dat zij/hij toestemming geeft met betrekking tot de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens nadat zij/hij deze heeft doorgenomen, ingevolge het wetsbesluit 196/2003. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE 

1. Eigendom, Inhoud van de Site, Copyright en Gedeponeerd Handelsmerk
De site met de gehele inhoud, zoals handelsmerken, logo's, pictogrammen, teksten, enz., zijn het exclusieve eigendom van Ventana Srl, (hierna "Bedrijf") of van derden die diensten verlenen aan het Bedrijf. Zij worden beschermd door de Italiaanse en internationale auteurswetten. De software die voor de site wordt gebruikt is eigendom van het Bedrijf en wordt beschermd door de internationale auteurswetten. De Ventana Srl-site en de volledige inhoud ervan mogen niet, zelfs niet gedeeltelijk, gereproduceerd, gedistribueerd, verkocht, overgedragen of gewijzigd worden. Ventana Srl en de namen van producten, diensten, grafische afbeeldingen en het Ventana Srl-logo zijn handelsmerken die door het Bedrijf zijn geregistreerd. Andere vermelde producten, diensten en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. De site van Ventana Srl kan links bevatten naar sites die niet door het Bedrijf worden beheerd, zij worden aangeboden als een eenvoudige referentieen het Bedrijf kan voor de inhoud ervan niet verantwoordelijk worden gehouden. Het Bedrijf geeft geen enkele garantie en wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot deze. Als de gebruiker beslist om deze te raadplegen, doet zij/hij dit op eigen risico. 

2.  Het gebruik van de Ventana Srl-site

De Ventana Srl-site mag op geen enkele manier worden gebruikt voor het verzenden van pornografisch materiaal of die in ieder geval het gevoel van goed fatsoen beledigt, of, meer in het algemeen, voor illegale doeleinden. Het reproduceren, wijzigen, dupliceren, kopiëren, verspreiden, verkopen of anderszins exploiteren van de site voor commerciële doeleinden is verboden. Voor persoonlijk gebruik en niet-speculatieve doeleinden is het toegestaan om een kopie van het materiaal op de site te downloaden of af te drukken. Ongeautoriseerd gebruik van de site en het materiaal dat erin is opgenomen, is  een inbreuk op de toepasselijke wetten op het intellectuele eigendomsrecht. De gebruiker verbindt zich ertoe alle informatie over handelsmerken en copyright in het gedownloade of gekopieerde materiaal te bewaren. Het gebruik van deze materialen op een andere website is verboden. 

3. Leeftijd en verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker moet meerderjarig zijn en beschikken over de handelingsbekwaamheid die nodig is om deze site te gebruiken door deze Algemene Voorwaarden te accepteren en alle aansprakelijkheid te aanvaarden die voortvloeit uit het gebruik van de site. De gebruiker die zich aanmeldt, is verplicht om alleen haar/zijn persoonlijke gegevens door te geven en garandeert dat deze waar, correct en actueel zijn. De gebruiker erkent dat zij/hij verantwoordelijk is voor elk gebruik van de site door haar-/hemzelf of door iemand die haar/zijn persoonlijke gegevens gebruikt. 

4. Esclusione di Garanzia

De Ventana Srl-site wordt door het Bedrijf geleverd "zoals het is". Het Bedrijf en zijn leveranciers geven geen enkele garantie met betrekking tot de werking van de site, de nauwkeurigheid,volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, materialen en producten die erin zijn opgenomen. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, biedt het Bedrijf geen impliciete of expliciete garantie op verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de site, met inbegrip van directe, indirecte, incidentele en gevolgschade.

6. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing.

7. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de site en deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden via de Ventana Srl-site gecommuniceerd en, onverminderd het recht van herroeping van de gebruiker, blijft de gebruiker de site gebruiken volgens de gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden.

8. Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden en bepalingen die verschillen van deze kunnen van toepassing zijn op de verkoop van goederen en diensten of het gebruik van andere delen van de site: de gebruiker verklaart bij deze zich te houden aan deze andere algemene voorwaarden.

 

Srl* > vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Italiaans recht


Legal notice

Ventana s.r.l.
Vicolo V. Bellini, 12 - 35131 - Padova
VAT no. 03301940288
Tax code 03301940288
Company Reg. no. PD-1998-40426
R.E.A. no. 303081/Padova